Józefosław (Na sprzedaż)

Cena: 1 122 000 ZŁ

Numer oferty: 3840

Media:

Teren uzbrojony:
Gaz:
Wodociąg:
Prąd:

Typ działki:

Typ działki: Budowlana
Typ powierzchni: Płaska
Rodz. własności: Własność

Pow. działki:

Długość dz.: 46,6m
Szerokośa dz.: 43m
Kształt: Prostokąt
Ogrodzenie: Brak
Dojazd: Droga utwardzona

Okolica:

Las:

Kontakt:

Imię i Nazwisko:
Śliżewska Grażyna
Telefon:

Telefon kom.:
695-98-98-05
E-mail
grazyna@polonium.pl

Władysław Śliżewski Biuro Nieruchomości Polonium
ul. Radarowa nr:9/8
02-137 Warszawa


 

Opis:

Do sprzedania działka budowlana w sąsiedztwie Lasu Kabackiego(w linii prostej 350m) Działka w kształcie zbliżona do kwadratu. Sąsiedztwo domów jednorodzinnych Prą, woda, gaz w drodze. Działka na terenie oznaczonym w planie symbolem 10MNE przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą Zapraszam do oglądania MPZM Wyznacza się tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 10MNE dla których:1) Ustala się przeznaczenie terenów – mieszkalnictwo jednorodzinne, w formie budynków wolnostojących;2) Dopuszcza się nieuciążliwe usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane w budynki mieszkalne;3) W zakresie wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:a) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej – 1200 m2,b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej – 0,1,c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej:- dla terenów: 10MNE, – 0,5; d) maksymalną wysokość zabudowy:– w przypadku zastosowania dachów płaskich – 10 m,– w przypadku zastosowania dachów spadzistych – 11 m,e) zasady kształtowania zabudowy – zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 1 pkt 3,f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej – 70%,g) realizację garaży i budynków gospodarczych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 lit. i, j, k,h) realizację ogrodzeń – zgodnie z ustaleniami § 8 ust. 2,i) zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych - zgodnie z §8 ust. 3;4) W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej – ustala się wskaźniki parkingowe zgodnie z ustaleniami § 11 pkt 5, 6;5) Zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z ustaleniami § 12 niniejszej uchwały;6) Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów zgodnie z ustaleniami § 13 niniejszej uchwały;7) W zakresie zasad scalania i podziału nieruchomości powierzchnie działek, uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości –1200 m2, pozostałe parametry działek – zgodnie z § Zapraszam do oglądania

/
JoomSpirit